Od ručnej evidencie k systémovému nástroju na zvýšenie efektivity.

Kofola a. s. je nápojárska skupina pôsobiaca vo viacerých krajinách Európy. Do jej produkcie patrí Kofola, Vinea, Rajec, Radenska, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná, šťavy Ugo, energetický nápoj Semtex a množstvo ďalších spotrebiteľom dôverne známych značiek.

Problémy minulosti

 • Evidencia prestojov bola robená ručne a dodatočne, takže trvanie prestojov, ich počet a dôvod neodzrkadľovali realitu.
 • Keďže trvanie výroby bolo rovnako evidované ručne, výsledné dáta poskytovali nepresný a nedostatočný prehľad o priebehu výroby na výrobných zariadeniach.

Priebeh implementácie

 • Pilot sa realizoval v závode Rajecká Lesná v roku 2018, s následným postupným rolloutom do závodov v Českej republike, na Slovensku a v Chorvátsku. Riešenie sa priebežne aplikuje aj u akvizícií skupiny.
 • Všetky lokality pristupujú na jeden spoločný server.
 • Zo SAPu ide do PMT informácia o zákazke, norme a kusoch. Do SAPu idú naspäť informácie priradené ku konkrétnej zákazke, t. j. o vyrobených kusoch, spotrebovanom čase; o operátoroch, ktorí sa na výrobe podieľali; o prestojoch – ich dôvode, dĺžke a počte.

Prínosy implementovaných riešení

 • Manažment má k dispozícii detailný a skutočný stav produkcie liniek, ako aj podrobnú históriu.
 • Zavedená jednotná metodika vyhodnocovania KPI pre podniky celej skupiny.
 • Signály zo strojov umožňujú nielen monitorovať chod stroja ale aj automatické definovanie prestojov na základe zaznamenaného stavu.
 • Zreálnenie evidencie technických prestojov viedlo k optimalizácii zásahov údržby. Presnejšia evidencia technických prestojov umožnila zamerať sa na kritické časti zariadení.
 • Z evidencie v reálnom čase vyplynulo, že značná časť prestojov bola naviazaná na nastavenie stroja. Vedenie spoločnosti reagovalo zvýšenou pozornosťou na zatrénovanie pracovníkov v oblasti nastavení liniek a výsledok sa prejavil na lepšej efektivite výrobných zariadení.
 • Výrazne zjednodušená administratíva vo výrobe. Získaný čas môžu operátori venovať výrobe.
 • Vizualizácia na LED TV vo výrobe poskytuje pracovníkom prehľad o všetkých ukazovateľoch (KPI) ovplyvňujúcich výšku ich mesačných prémií. Vizualizácia zobrazuje dáta nielen z PMT ale aj stanovené dáta prístupné zo SAPu. Vizualizácia umožňuje operatívne zobraziť na paneloch informácie, o ktorých je potrebné oboznámiť obsluhu zariadení.

Vyjadrenie zákazníka

Tomáš Hollý

WCM ManagerKofola Group

So spracovaním a vyhodnocovaním dát sa zaoberáme už dlhší čas, ale až pomocou aplikácie PMT to prestala byť presná hra s nepresnými číslami.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o naše služby alebo riešenia, prosím, vyplňte kontaktný formulár. Reagujeme na všetky správy a odpovieme Vám čo najskôr.

  Spolupráca a partnerstvá